Regulamin

Edycja stacjonarna - 11 grudnia 2021 Katowice

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Bieg 9 Górników” zwanej dalej „Biegiem”, jest – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. św. Bonifacego w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem 0000651170. Współorganizatorem Biegu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

II. CELE

·      Zainteresowanie uczestników historią regionu,

·      Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych,

·      Oddanie hołdu zastrzelonym górnikom podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”,

·      Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

·      Propagowanie zdrowego trybu życia,

·      Poznanie faktów i wydarzeń związanych z okresem stanu wojennego,

·      Umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej,

·      Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości,

·      Tworzenie pozytywnych wzorców postaw osobowych i społecznych,

·      Upowszechnianie wiedzy o Górnym Śląsku,

·      Podnoszenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

·      Bieg odbędzie się 11 grudnia 2021 r. w Katowicach. O godzinie 12.00

·      Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

·      Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Biegu, zwanej dalej „Stroną internetową”.
– Długość trasy biegu wynosi 9 km, trasa nie posiada atestu PZLA. Uczestnicy biegną w pierwszej części ulicami asfaltowymi (ul. Gallusa i Parkowa), późniejsza część biegu odbywa się w Parku Kościuszki i ma częściowo charakter trailowy.

·      Meta oddalona jest od punktu depozytowego o ok. 500m.

·      Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

·      Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto,                                                               

·      Przebieg trasy wyznaczony zostanie przez taśmy, a także wolontariuszy ustawionych na trasie. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

·      Na wysokości Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie, w Parku Kościuszki, zostanie ustawiony punkt nawodnienia, po pokonaniu pierwszej pętli w parku (ok. 3,5 km)

·      O wszelkich ewentualnych korektach przebiegu trasy biegu, Organizator będzie informował na stronie www.bieg9gornikow.pl oraz stronie facebook Bieg 9 Górników. Korekty trasy nie stanowią powodu do zwrotu opłaty startowej.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

·      Wszyscy uczestnicy biegu muszą mieć ukończone 16 lat (urodzeni przed 11.12.2005 r). W przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem uczestnictwa w Biegu 9 Górników jest zgoda na udział podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

·      Ustala się limit wszystkich uczestników imprezy na 900 osób.

·      W związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz obowiązywaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.), Jafi Sport sp. z o.o. Sp. Komandytowa jako organizator biegu jest zobowiązana do ograniczenia jednoczesnej liczby uczestników.

·      Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, Organizator planuje przeprowadzenie czterech tur z limitem do 250 osób każda. Powyższe limity oraz liczba tur mogą ulec zmianie ze względu na ewentualną zmianę obowiązujących regulacji prawnych dotyczących organizacji wydarzeń sportowych.

·      Tury zostaną przeprowadzone w odstępach zgodnie z podanymi deklarowanym rekordem życiowym na dystansie 10 kilometrów (poniżej 40:00, 40:00-49:59, 50:00 – 59:59, powyżej 1:00:00).

·      Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekkingowymi i Nordic Walking).

·      Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

·      Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe,

·      Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej,

·      Opłata Rejestracyjna wynosi – 69 zł (do 01.12.2021), 99 zł (do 09.12.2021), 120 zł (w dniu zawodów – to jest 11.12.2021 – płatność wyłącznie gotówką – uwaga! Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc oraz pakietów startowych podczas zapisów w biurze zawodów),

·      Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.

·      W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN).

·      Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych.

·      Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

·      Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu.

·      Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej zostanie nadany numerze startowym. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń i są widoczne na liście startowej.

·      Wniesienie Opłaty Rejestracyjnej w dniu zawodów możliwe tylko gotówką w biurze zawodów.

·      Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie).

·      Aby odebrać Pakiet Startowy, należy wydrukować w panelu Uczestnika potwierdzenie rejestracji. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Pakietu Startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.

·      Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w terminie podanym przez Organizatora jako termin odbioru Pakietów Startowych dostępny na Stronie internetowej biegu.
Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.

·      Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Rzeczy do depozytu powinny być umieszczone w worku lub siatce w sposób widoczny oznakowany numerem startowym uczestnika. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Biuro depozytowe nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie rzeczy.

·      Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.

·      Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.

·      Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.

·      Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

·      Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.

·      W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki i numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego.
Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 19-21 powyżej.

·      Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na dużą ilość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

·      Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

·      Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2)

1.    Organizatorowi przysługuje prawo do:

·      zmiany daty biegu,

·      zmiany godziny biegu,

·      wprowadzenia podziału biegu na tury inne niż wymienione wyżej w regulaminie,

·      zmiany trasy biegu,

·      wprowadzenia limitu uczestników,

·      przeniesienie biegu do edycji wirtualnej,

·      wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka biegowego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka biegowego itp.),

·      zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

 

2.    O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej www.bieg9gornikow.pl oraz mediach społecznościowych. O kluczowych zmianach dotyczących ew. Możliwości udziału w biegu, organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

    1. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie) oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
    2. W przypadku zmiany terminu biegu, przeniesienia biegu do edycji wirtualnej lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XIII. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona (w przypadku przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na inny bieg w przyszłości). Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

·      W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć.

·      Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu oraz pamiątkowy, okolicznościowy medal. Certyfikat będzie do pobrania ze strony biegu.

·      Zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-9) kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne.

·      Przewidziano również nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 w następujących kategoriach wiekowych: 16-29 lat; 30-49 lat oraz 50+

·      Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym najpóźniej na 4 dni przed datą Biegu.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą przy ulicy Św. Bonifacego 161/8, 02-909 Warszawa zwany dalej „Administratorem”

Dokonując rejestracji, użytkownik powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.

Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: nazwisko i imiona; adres poczty elektronicznej; numer telefonu komórkowego; płeć; rocznik urodzenia

2. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, tj. firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem.

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Państwa dane mogą być przetwarzane:

1. Na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (uczestnictwa w biegu) oraz świadczenia usług zgodnie z umową: organizacji biegu, publikacji danych na listach startowych oraz listach z wynikami, obsługi systemu płatności, przekazywania informacji organizacyjnych o biegu oraz imprezach towarzyszących, administracji zgłoszeń osób zapisanych oraz kontaktu z uczestnikami, rozpatrywanie skarg i reklamacji (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora).

2. Dla celów marketingowych Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora; prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odbywa się jedynie na podstawie posiadanych zgód).

3. Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu).

4. W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

4. Okres przechowywania danych

 

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Regulamin Edycji Wirtualnej

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Bieg 9 Górników – IV Edycja – wirtualnie” zwanej dalej „Biegiem”, jest – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 161/8 w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem 0000651170. Współorganizatorem Biegu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

 

II. CELE

·       Zainteresowanie uczestników historią regionu,

·       Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych,

·       Oddanie hołdu zastrzelonym Górnikom podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”,

·       Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

·       Propagowanie zdrowego trybu życia,

·       Poznanie faktów i wydarzeń związanych z okresem stanu wojennego,

·       Umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej,

·       Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości,

·       Tworzenie pozytywnych wzorców postaw osobowych i społecznych,

·       Upowszechnianie wiedzy o Górnym Śląsku,

·       Podnoszenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg należy zrealizować w dniach 04-11.12.2021 r. Uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i lokalizacji biegu.

2. Dystans trasy to 9 km.

3. W przypadku odwołania Biegu z wyłącznej winy Organizatorów, zobowiązuje się on do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.

4. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

5. Organizator nie nadkłada na uczestników limitu czasu na pokonanie trasy.

6. O wszelkich ewentualnych korektach przebiegu trasy biegu, Organizator będzie informował na stronie www.bieg9gornikow.pl oraz stronie facebook Bieg 9 Górników. Korekty trasy nie stanowią powodu do zwrotu opłaty startowej.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.bieg9gornikow.pl do dnia 09.12.2021 r.

2. Nie ma ograniczenia wiekowego dla uczestników III. Edycja – Wirtualny Bieg 9 Górników.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach, materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

4. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.

5. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.

6. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej.

7. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. Opłata Rejestracyjna wynosi – 39 zł (pakiet z pamiątkowym medalem) lub 59 zł (pakiet z pamiątkowym medalem oraz koszulką).

9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

10. Istnieje możliwość przepisania Pakietu Startowego na inna osobę. Warunkiem jest wypełnienie formularza DATASPORT w celu wprowadzenia zmian w systemie zapisów najpóźniej do 05.12.2021 r.

11. Numer startowy w formacie PDF dostępny będzie do pobrania poprzez Formularz Rejestracyjny.

12. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

13. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

14. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.

 

V. ZASADY

1. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 9 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnych dniach, wyłącznie w terminie od dnia 04.12.2021 r. godz. 0.01 do dnia 11.12.2020 r. godz. 23:59.

2. Dystans należy pokonać przy pojedynczym podejściu.

3. Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Dopuszcza się także klasyfikację zawodników po weryfikacji przesłanego śladu biegu w formie zapisu GPX lub TCX. Ślad biegu w postaci pliku należy załadować do systemu wyników. Stosowny przycisk znajduje się przy liście wyników wraz z instrukcją pozyskania plików z bardziej znanych programów dla biegaczy jak Endomondo, Garmin czy Strava.

4. Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl.

5. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

6. Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników automatycznie anulowane a za czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu.

7. Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane.

8. Organizator będzie sukcesywnie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.datasport.pl.

 

VI. PAKIETY STARTOWE

 

1. Pakiety startowe dla uczestników Biegu sprzedawane są w cenie 39 oraz 59 zł.

2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 09.12.2020 r. o godz. 20.00.

3. Zawartość Pakietów Startowych na Bieg stanowią odpowiednio:

39 zł – pamiątkowy medal

            59 zł – pamiątkowy medal + koszulka okolicznościowa

 

4. Uczestnicy biegów, którzy zdecydują się na wariant pakietu z medalem i koszulką o wartości 59 zł, otrzymają w wysyłkowym Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Zakup Pakietu Startowego z gwarancją rozmiaru Koszulki jest możliwy do dnia 15.12.2020 r.

5. Organizator gwarantuje wysyłkę Pakietu Startowego do 21 dni po zakończeniu imprezy biegowej tj. po 16 grudnia 2020 r.

6.Wysyłka pakietów startowych będzie realizowana na adres jaki uczestnik poda w formularzu (wyłącznie na terenie Polski). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu. W przypadku zwrotu przesyłki z powodu błędnego adresu organizator nie będzie ponownie wysyłał pakietu.

7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki z winy niezależnej od Organizatora.

8. Organizator na życzenie wystawia fakturę VAT Uczestnikom za zakup Pakietu Startowego do 14 dni po zakończeniu Biegu. Warunkiem jest poinformowanie drogą mailową przed dokonaniem płatności do Organizatora (ksiegowosc@jafisport.pl) i podanie odpowiednich danych.

9. Uczestnik nie może ubiegać się o zwrot środków za zakupiony Pakiet Startowy.

 

VII. KLASYFIKACJ

1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć i wiek.

2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu oraz pamiątkowy okolicznościowy medal. Certyfikat będzie do pobrania ze strony biegu.

3. Klasyfikacja biegu wirtualnego nie będzie łączyć się z klasyfikacją IV. Edycji Biegu 9 Górników, która odbędzie się w Katowicach dniu 11.12.2021

4. Organizator ustala następujące kategorie:

Mężczyźni – 0-17 lat, 18-30 lat, 31-50 lat, 50+ lat

Kobiety – 0-17 lat, 18-30 lat, 31-50 lat, 50+ lat

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator Bieg 9 Górników – III Edycja – wirtualnie – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 161/8 w Warszawie. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem grupy@jafisport.pl

2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres grupy@jafisport.pl lub wysłanie listu na adres Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną:

wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w biegu

b. wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w biegu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora:

uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników itd.)

publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

dostarczania usług płatniczych

przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o przyszłych imprezach organizowanym przez Organizatora

obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kieruje Uczestnik

kontaktu z Uczestnikiem

przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa:

w celach podatkowych i rachunkowych

d. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody:

przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych.

6. Po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy.

7. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

8. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe będą ogólnodostępne.

9. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

10. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora.

11. Organizator – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  – zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: grupy@jafisport.pl

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do znajomości regulaminu.

3. Pisemne odwołania dotyczące Biegu (dalej jako: „Odwołania”) można składać w formie listu poleconego na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Odwołanie”, w przeciągu 2 dni od daty zakończenia Biegu. Będą one rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

4. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem Biegu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin.