Regulamin

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Bieg 9 Górników – III Edycja – wirtualnie” zwanej dalej „Biegiem”, jest – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 161/8 w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem 0000651170. Współorganizatorem Biegu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

 

II. CELE

·       Zainteresowanie uczestników historią regionu,

·       Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych,

·       Oddanie hołdu zastrzelonym Górnikom podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”,

·       Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

·       Propagowanie zdrowego trybu życia,

·       Poznanie faktów i wydarzeń związanych z okresem stanu wojennego,

·       Umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej,

·       Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości,

·       Tworzenie pozytywnych wzorców postaw osobowych i społecznych,

·       Upowszechnianie wiedzy o Górnym Śląsku,

·       Podnoszenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 

1. Bieg należy zrealizować w dniach 06-16.12.2020 r. Uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i lokalizacji biegu.

2. Dystans trasy to 9 km.

3. W przypadku odwołania Biegu z wyłącznej winy Organizatorów, zobowiązuje się on do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.

4. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

5. Organizator nie nadkłada na uczestników limitu czasu na pokonanie trasy.

6. O wszelkich ewentualnych korektach przebiegu trasy biegu, Organizator będzie informował na stronie www.bieg9gornikow.pl oraz stronie facebook Bieg 9 Górników. Korekty trasy nie stanowią powodu do zwrotu opłaty startowej.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.bieg9gornikow.pl do dnia 15.12.2020 r.

2. Nie ma ograniczenia wiekowego dla uczestników III. Edycja – Wirtualny Bieg 9 Górników.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach, materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

4. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.

5. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.

6. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej.

7. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. Opłata Rejestracyjna wynosi – 40 zł (pakiet z pamiątkowym medalem) lub 60 zł (pakiet z pamiątkowym medalem oraz koszulką).

9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

10. Istnieje możliwość przepisania Pakietu Startowego na inna osobę. Warunkiem jest wypełnienie formularza DATASPORT w celu wprowadzenia zmian w systemie zapisów najpóźniej do 05.12.2020 r.

11. Numer startowy w formacie PDF dostępny będzie do pobrania poprzez Formularz Rejestracyjny.

12. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

13. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

14. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.

 

 

V. ZASADY

1. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 9 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnych dniach, wyłącznie w terminie od dnia 06.12.2020 r. godz. 0.01 do dnia 16.12.2020 r. godz. 23:59.

2. Dystans należy pokonać przy pojedynczym podejściu.

3. Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Dopuszcza się także klasyfikację zawodników po weryfikacji przesłanego śladu biegu w formie zapisu GPX lub TCX. Ślad biegu w postaci pliku należy załadować do systemu wyników. Stosowny przycisk znajduje się przy liście wyników wraz z instrukcją pozyskania plików z bardziej znanych programów dla biegaczy jak Endomondo, Garmin czy Strava.

4. Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl.

5. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

6. Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników automatycznie anulowane a za czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu.

7. Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane.

8. Organizator będzie sukcesywnie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.datasport.pl.

 

VI. PAKIETY STARTOWE

 

1. Pakiety startowe dla uczestników Biegu sprzedawane są w cenie 40 oraz 60 zł.

2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 15.12.2020 r. o godz. 20.00.

3. Zawartość Pakietów Startowych na Bieg stanowią odpowiednio:

40 zł – pamiątkowy medal

            60 zł – pamiątkowy medal + koszulka okolicznościowa

 

4. Uczestnicy biegów, którzy zdecydują się na wariant pakietu z medalem i koszulką o wartości 60 zł, otrzymają w wysyłkowym Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Zakup Pakietu Startowego z gwarancją rozmiaru Koszulki jest możliwy do dnia 15.12.2020 r.

5. Organizator gwarantuje wysyłkę Pakietu Startowego do 21 dni po zakończeniu imprezy biegowej tj. po 16 grudnia 2020 r.

6.Wysyłka pakietów startowych będzie realizowana na adres jaki uczestnik poda w formularzu (wyłącznie na terenie Polski). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu. W przypadku zwrotu przesyłki z powodu błędnego adresu organizator nie będzie ponownie wysyłał pakietu.

7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki z winy niezależnej od Organizatora.

8. Organizator na życzenie wystawia fakturę VAT Uczestnikom za zakup Pakietu Startowego do 14 dni po zakończeniu Biegu. Warunkiem jest poinformowanie drogą mailową przed dokonaniem płatności do Organizatora (ksiegowosc@jafisport.pl) i podanie odpowiednich danych.

9. Uczestnik nie może ubiegać się o zwrot środków za zakupiony Pakiet Startowy.

 

VII. KLASYFIKACJE

 

1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć i wiek.

2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu oraz pamiątkowy okolicznościowy medal. Certyfikat będzie do pobrania ze strony biegu.

3. Organizator ustala następujące kategorie:

Mężczyźni – 0-17 lat, 18-30 lat, 31-50 lat, 50+ lat

Kobiety – 0-18 lat, 0-17 lat, 18-30 lat, 31-50 lat, 50+ lat

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator Bieg 9 Górników – III Edycja – wirtualnie – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 161/8 w Warszawie. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem grupy@jafisport.pl

2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres grupy@jafisport.pl lub wysłanie listu na adres Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną:

wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w biegu

b. wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w biegu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora:

uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników itd.)

publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

dostarczania usług płatniczych

przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o przyszłych imprezach organizowanym przez Organizatora

obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kieruje Uczestnik

kontaktu z Uczestnikiem

przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa:

w celach podatkowych i rachunkowych

d. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody:

przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych.

6. Po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy.

7. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

8. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe będą ogólnodostępne.

9. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

10. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora.

11. Organizator – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  – zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: grupy@jafisport.pl

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do znajomości regulaminu.

3. Pisemne odwołania dotyczące Biegu (dalej jako: „Odwołania”) można składać w formie listu poleconego na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Odwołanie”, w przeciągu 2 dni od daty zakończenia Biegu. Będą one rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

4. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem Biegu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin.