Regulamin

Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka”  

11 listopada 2023 Katowice

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka” zwanej dalej „Biegiem”, jest – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. św. Bonifacego w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem 0000651170. Współorganizatorem Biegu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

II. CELE

·   Zainteresowanie uczestników historią regionu,

·   Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych,

·   Oddanie hołdu zastrzelonym górnikom podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”,

·   Oddanie hołdu wszystkim Bohaterom walczącym o Niepodległość Polski,

·   Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

·   Propagowanie zdrowego trybu życia,

·   Poznanie faktów i wydarzeń związanych z okresem stanu wojennego,

·   Umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej,

·   Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości,

·   Tworzenie pozytywnych wzorców postaw osobowych i społecznych,

·   Upowszechnianie wiedzy o Górnym Śląsku,

·   Podnoszenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

·   Bieg odbędzie się 11 listopada 2023r. w Katowicach. O godzinie 10.00

·   Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

·   Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Biegu, zwanej dalej „Stroną internetową”.

·   Długość trasy biegu wynosi 10 km, trasa nie posiada atestu PZLA.

·   Metą i start znajdują się przy Muzeum Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 

·   Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

·   Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

·   Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.                                                               

·   Przebieg trasy wyznaczony zostanie przez taśmy, a także wolontariuszy ustawionych na trasie. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

·   Na trasie będzie znajdował się punkt nawodnienia 

·   O wszelkich ewentualnych korektach przebiegu trasy biegu, Organizator będzie informował na stronie www.bieg9gornikow.pl oraz stronie Facebook Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka”. Korekty trasy nie stanowią powodu do zwrotu opłaty startowej.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

·   Wszyscy uczestnicy biegu muszą mieć ukończone 16 lat (urodzeni przed 11.11.2006 r). W przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgoda na udział podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

·   Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekkingowymi i Nordic Walking).

·   Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

·   Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe,

·   Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej,

·   Opłata Rejestracyjna zgodnie z wybranym wariantem wynosi:

 Pakiet podstawowy (zawiera numer startowy z chipem, punkt z wodą na trasie, gorący napój i przekąska regeneracyjna po biegu, pamiątkowy medal,  dodatki rzeczowe od partnerów i sponsorów wydarzenia) – do 9 listopada 59 zł,  w dniu zawodów 99 zł 

Pakiet rozszerzony (zawiera numer startowy z chipem, pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal,  dodatki rzeczowe od partnerów i sponsorów wydarzenia) –  do 31 października 99 zł, w biurze zawodów dostępny tylko pakiet podstawowy  99 zł – płatny wyłącznie gotówką – uwaga! Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc oraz pakietów startowych podczas zapisów w biurze zawodów),

·   Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.

·   W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN).

·   Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych.
·  Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu
·   Z opłaty startowej zwolnieni są:

– osoby niepełnosprawne,

– osoby zaproszone przez Organizatora,

– przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

– pacemakerzy,

– wolontariusze pomagający przy organizacji

·   Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

·   Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu.

·   Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej zostanie nadany numerze startowym. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń i są widoczne na liście startowej.

·   Wniesienie Opłaty Rejestracyjnej w dniu zawodów możliwe tylko gotówką w biurze zawodów.

·   Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz kod QR. 

·   Dokonanie rejestracji i wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z poświadczeniem znajomości  regulaminu i warunków udziału w zawodach

·   Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w terminie podanym przez Organizatora jako termin odbioru Pakietów Startowych dostępny na Stronie internetowej biegu.

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.

·   Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Rzeczy do depozytu powinny być umieszczone w worku lub siatce w sposób widoczny oznakowany numerem startowym uczestnika. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Biuro depozytowe nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie rzeczy.

·  Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Rzeczy pozostawione w depozycie należy odebrać do godziny 12:30 w dniu 11 listopada 2023

·   Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.

·   Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.

·   Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.

·   Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

·   Uczestnicy Biegu, którzy wybiorą pakiet rozszerzony i opłacą go do dnia 31 października otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.

·   W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego.

Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu.

·   W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

·   Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na dużą ilość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

·   Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.

Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

·   Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

·   W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć.

·   Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu oraz pamiątkowy, okolicznościowy medal. Certyfikat będzie do pobrania ze strony biegu.

·   Zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-9) kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne.

·   Przewidziano również nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 w następujących kategoriach wiekowych: 16-29 lat; 30-49 lat oraz 50+

·   Pula nagród zostanie opublikowana na stronie: www.bieg9gornikow.pl oraz jest objęta oddzielnym regulaminem dostępnym na stronie: https://bieg9gornikow.pl/regulamin-nagrod/

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą przy ulicy Św. Bonifacego 161/8, 02-909 Warszawa zwany dalej „Administratorem”

Dokonując rejestracji, użytkownik powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.

Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: nazwisko i imiona; adres poczty elektronicznej; numer telefonu komórkowego; płeć; rocznik urodzenia

2. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, tj. firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem.

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Państwa dane mogą być przetwarzane:

1. Na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (uczestnictwa w biegu) oraz świadczenia usług zgodnie z umową: organizacji biegu, publikacji danych na listach startowych oraz listach z wynikami, obsługi systemu płatności, przekazywania informacji organizacyjnych o biegu oraz imprezach towarzyszących, administracji zgłoszeń osób zapisanych oraz kontaktu z uczestnikami, rozpatrywanie skarg i reklamacji (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora).

2. Dla celów marketingowych Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora; prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odbywa się jedynie na podstawie posiadanych zgód).

3. Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu).

4. W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

4. Okres przechowywania danych

 

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Bieg Dzieci

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka” – Bieg dzieci zwanej dalej „Biegiem”, jest – JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. św. Bonifacego w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem 0000651170. Współorganizatorem Biegu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

II. CELE

·   Zainteresowanie uczestników historią regionu,

·   Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych,

·   Oddanie hołdu zastrzelonym górnikom podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”,

·   Oddanie hołdu wszystkim Bohaterom walczącym o Niepodległość Polski,

·   Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

·   Propagowanie zdrowego trybu życia,

·   Poznanie faktów i wydarzeń związanych z okresem stanu wojennego,

·   Umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej,

·   Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości,

·   Tworzenie pozytywnych wzorców postaw osobowych i społecznych,

·   Upowszechnianie wiedzy o Górnym Śląsku,

·   Podnoszenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

·   Bieg odbędzie się 11 listopada 2023 r. w Katowicach w okolicy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności o godzinie 9.00

·   Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

·     Bieg odbędzie się na dystansie:

Dzieci rocznik 2016 i młodsze ok. 200m 

Dzieci rocznik 2015 i starsze ok. 400m 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

·  Udział w zawodach może wziąć każde dziecko, które nie ukończyło 16 lat (najpóźniej w dniu startu).

·      Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgoda na udział podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

·   Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

·   Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe,

·   Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej,

·   Opłata Rejestracyjna wynosi: Pakiet z pamiątkową koszulką 50 zł ( zawiera numer startowy, medal, pamiątkową koszulkę, punkt z wodą, przekąska regeneracyjna po biegu) dostępny  do 31 października. 

Pakiet bez koszulki 25 zł ( zawiera numer startowy, medal, punkt z wodą, przekąska regeneracyjna po biegu) dostępny do 9 listopada oraz w biurze zawodów. Płatność w biurze zawodów wyłącznie gotówką. Uwaga! Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc oraz pakietów startowych podczas zapisów w biurze zawodów),

·   Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.

·   W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN).

·   Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych.

·   Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

·   Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu.

·   Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej zostanie nadany numerze startowym. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń i są widoczne na liście startowej.

·   Wniesienie Opłaty Rejestracyjnej w dniu zawodów możliwe tylko gotówką w biurze zawodów.

·   Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz kod QR. 

 Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w terminie podanym przez Organizatora jako termin odbioru Pakietów Startowych dostępny na Stronie internetowej biegu.

·   Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Rzeczy do depozytu powinny być umieszczone w worku lub siatce w sposób widoczny oznakowany numerem startowym uczestnika. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Biuro depozytowe nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie rzeczy.

·   Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.

·   Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.

·   Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.

·   Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

·   Uczestnicy Biegu, którzy wybiorą pakiet rozszerzony i opłacą go do dnia 31 października otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.

·   W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki i numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego.

Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 19-21 powyżej.

·   Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na dużą ilość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

·   Rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad rozgrywania imprezy oznacza, że rodzice lub opiekun prawny rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, wyraża dobrowolną zgodę na start dziecka i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

·   Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

·  Biegi mają formułę rekreacyjną, więc nie będzie pomiaru czasu i nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja (nie ma nagród za miejsca).

·       Wszystkie dzieci uczestniczące w biegach są zwycięzcami i na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

   

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą przy ulicy Św. Bonifacego 161/8, 02-909 Warszawa zwany dalej „Administratorem”

Dokonując rejestracji, użytkownik powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.

Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: nazwisko i imiona; adres poczty elektronicznej; numer telefonu komórkowego; płeć; rocznik urodzenia

2. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, tj. firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem.

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Państwa dane mogą być przetwarzane:

1. Na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (uczestnictwa w biegu) oraz świadczenia usług zgodnie z umową: organizacji biegu, publikacji danych na listach startowych oraz listach z wynikami, obsługi systemu płatności, przekazywania informacji organizacyjnych o biegu oraz imprezach towarzyszących, administracji zgłoszeń osób zapisanych oraz kontaktu z uczestnikami, rozpatrywanie skarg i reklamacji (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora).

2. Dla celów marketingowych Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora; prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odbywa się jedynie na podstawie posiadanych zgód).

3. Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu).

4. W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

4. Okres przechowywania danych

 

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.